EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

maizer

დიმიტტი

Kaiadamiani

Vanga

ადვოკატიი
სიკვდილზე ფიქრი სიბრძნის ნიშანია და ეს ჩემზე ჭკვიანმა კაცმა თქვა საუკუნეების წინ - ოტია იოსელიანი

ავტორი: admin

ადრე 81 წლის კაცი უსაშველოდ დიდი მეგონა. გავხდი თავად ამხელა და ისევ ბოვშის შემრჩა გულიც, სულიც და გულუბრყვილობაც

ტალახს ახლაც არ ვიცილდებ, მიყვარს ქართული მიწა - ოტია იოსელიანი

ავტორი: admin

თბილისში პირველად როცა ჩავედი და მოთხრობები ჩავიტანე, ტალახი მქონდა მუხლზე. ტალახს ახლაც არ ვიცილდებ, მიყვარს ქართული მიწა… სკოლაში სამიანებს მიწერდნენ, ობოლი ვიყავი და...

განმარტება

ავტორი: pepe

ძალზედ რომ ბრწყინავს ალმასის ქვაა, ფოთლებს რომ არხევს ჩემი სუნთქვაა...

ჩავივლი

ავტორი: pepe

ჩავივლიბილიკს მე რომ მეკუთვნის გზადაგზა დავკრეფ ტიტებს, გვირილებს...

თურმე

ავტორი: pepe

თურმე ოცნება ოცნებას ლევდა დაწაფებული ხვრეპდა უთასოდ...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: სარჩევი

ავტორი: admin

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: სარჩევი

ვეფხისტყაოსანი: დასასრული

ავტორი: admin

გასრულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა. გარდახდეს, გავლეს სოფელი, - ნახეთ სიმუხთლე ჟამისა! - ვის გრძლად ჰგონია, მისთვისცა არის ერთისა წამისა.

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა

ავტორი: admin

დედოფალმან მათ ცოლ-ქმართა თვითო ხელი დაუჭირა, ზედა ტახტსა მეფისასა ერთგან დასხმა გაუპირა, მოიშორვა კაეშანი, გული მდედრი აქვიტკირა,

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება

ავტორი: admin

ინდოეთს ზედა წაადგა, მუნ მთა და დიდი ქედია; აჩნდა ლაშქარი უსახო, ესაკვირველა, ჰე, დია. ტარიელ ბრძანა: მოყმენო, აწ თქვენგან რა იმედია?

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა

ავტორი: admin

ქედსა ზედა გარდმოადგა მეტად დიდი ქარავანი, კაცები და სახედრები ერთობ იყო შაოსანი; გარეშემო მოეკვეცნეს უკანამო დალალანი;

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან

ავტორი: admin

მას დღე ავთანდილ ხელმწიფედ ზის და ხელმწიფე ზენია, მასთანა მჯდომსა ტარიელს ჰშვენიან სინაზენია; ნესტანჯარ ახლავს თინათინს, ვინ მჭვრეტთა ამაზრზენია,

ვეფხისტყაოსანი: სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა

ავტორი: admin

ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს: ღმერთი კარგსა მოავლინებს და ბოროტსა არ დაბადებს, ავსა წამ-ერთ შეამოკლებს, კარგსა ხან-გრძლად გააკვლადებს,

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან

ავტორი: admin

მათ ქალ-ყმათათვის საჯდომი დაედგა თეთრ-ძოწეული, წითელ-ყვითლითა თვალითა ზედა კეკლუცად ფრქვეული; ავთანდილისთვის - ყვითელი და შავი ერთგან რეული;

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა

ავტორი: admin

ზღვათა მეფესა წინაშე გაგზავნა მახარობელი, შესთვალა: მოვალ ტარიელ, მტერთა მძლე, მოსრვით მსპობელი; ქაჯეთით მომყავს ჩემი მზე, ჩემი ლახვართა მსობელი;

ვეფხისტყაოსანი: თათბირი ტარიელისა

ავტორი: admin

ტარიელ უთხრა: მე თქვენი ვცან გმირთა მეტი გმირობა, თქვენსა ძალ-გულსა თქვენივე ჰგავს თათბირობა, პირობა; ვიცი, გწადს ომი ფიცხელი, არ ცუდი ხრმალთა ღირობა,

« 12345 . . . 7 »