EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

Nika

Petre

მარიამი

ნინო ჯვარიძე

Solomon1
შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: სარჩევი

ავტორი: admin

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: სარჩევი

ვეფხისტყაოსანი: დასასრული

ავტორი: admin

გასრულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა. გარდახდეს, გავლეს სოფელი, - ნახეთ სიმუხთლე ჟამისა! - ვის გრძლად ჰგონია, მისთვისცა არის ერთისა წამისა.

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა

ავტორი: admin

დედოფალმან მათ ცოლ-ქმართა თვითო ხელი დაუჭირა, ზედა ტახტსა მეფისასა ერთგან დასხმა გაუპირა, მოიშორვა კაეშანი, გული მდედრი აქვიტკირა,

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ინდოეთს მისლვა და ხატაელთა დამორჩილება

ავტორი: admin

ინდოეთს ზედა წაადგა, მუნ მთა და დიდი ქედია; აჩნდა ლაშქარი უსახო, ესაკვირველა, ჰე, დია. ტარიელ ბრძანა: მოყმენო, აწ თქვენგან რა იმედია?

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ინდოთ მეფის სიკვდილის ცნობა

ავტორი: admin

ქედსა ზედა გარდმოადგა მეტად დიდი ქარავანი, კაცები და სახედრები ერთობ იყო შაოსანი; გარეშემო მოეკვეცნეს უკანამო დალალანი;

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ავთანდილისა და თინათინისა არაბთა მეფისაგან

ავტორი: admin

მას დღე ავთანდილ ხელმწიფედ ზის და ხელმწიფე ზენია, მასთანა მჯდომსა ტარიელს ჰშვენიან სინაზენია; ნესტანჯარ ახლავს თინათინს, ვინ მჭვრეტთა ამაზრზენია,

ვეფხისტყაოსანი: სამთაგანვე ქვაბსა მისლვა და მუნით არაბეთს წასლვა

ავტორი: admin

ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს: ღმერთი კარგსა მოავლინებს და ბოროტსა არ დაბადებს, ავსა წამ-ერთ შეამოკლებს, კარგსა ხან-გრძლად გააკვლადებს,

ვეფხისტყაოსანი: ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა ფრიდონისაგან

ავტორი: admin

მათ ქალ-ყმათათვის საჯდომი დაედგა თეთრ-ძოწეული, წითელ-ყვითლითა თვალითა ზედა კეკლუცად ფრქვეული; ავთანდილისთვის - ყვითელი და შავი ერთგან რეული;

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან ზღვათა მეფისას მისლვა

ავტორი: admin

ზღვათა მეფესა წინაშე გაგზავნა მახარობელი, შესთვალა: მოვალ ტარიელ, მტერთა მძლე, მოსრვით მსპობელი; ქაჯეთით მომყავს ჩემი მზე, ჩემი ლახვართა მსობელი;

ვეფხისტყაოსანი: თათბირი ტარიელისა

ავტორი: admin

ტარიელ უთხრა: მე თქვენი ვცან გმირთა მეტი გმირობა, თქვენსა ძალ-გულსა თქვენივე ჰგავს თათბირობა, პირობა; ვიცი, გწადს ომი ფიცხელი, არ ცუდი ხრმალთა ღირობა,

ვეფხისტყაოსანი: თათბირი ავთანდილისა

ავტორი: admin

ავთანდილ უთხრა: ჰე ფრიდონ, მოყვასნი ვერ გიჩივიან: ლომთა მკლავთაგან იმედი გაქვს, არა წყლულნი გტკივიან; სთათბირობ ძნელთა თათბირთა, მტერთა ივაგლახ-ივიან,

ვეფხისტყაოსანი: თათბირი ნურადინ-ფრიდონისა

ავტორი: admin

ფრიდონ თქვა: ვიტყვი სიტყვასა, ვეჭვ, ჩემი არ დამცდარია: ჩვენ ცოტანი ვართ, ქალაქი დიდთაგან საომარია; პირის-პირ ომი არ ძალ-გვიც, არ ჟამი საკვეხარია,

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისა და ავთანდილისაგან წასლვა ფრიდონისასა

ავტორი: admin

რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა, ნურადინის ქვეყანამდი შეისვიან მათ უკანა; მუნ ვაჭარმან ოქროს ფასად ცხენი მისცა, არ უძღვანა;

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისა გულანშაროთ და ტარიელის შეყრა

ავტორი: admin

გამოვლნა ზღვანი ავთანდილ მგზავრითა რითმე ნავითა, პირ-მხიარული აცორვებს მართ ოდენ მარტო თავითა; მას შეყრა ტარიელისა უხარის მით ამბავითა,

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა ფრიდონთანა

ავტორი: admin

დაწერა: ფრიდონ მაღალო, სვე-სრულო მეფეთ-მეფეო, ლომისა მსგავსო ძალ-გულად, მზეო შუქ-მოიეფეო, მოვლენილო და მორჭმულო, მტერთა სისხლისა მჩქეფეო,

« 12345 . . . 7 »